ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας

Η επιχείρηση ΦΙΜΠΡΑΝ – Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΕ (FIBRAN) και ο οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων με Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός, Κονδυλίων Έρευνας/ Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στις Οικονομικές Επιστήμες, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκαν στη Δράση: «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας καθώς και την προαγωγή επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι 282.750,00 €, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 209.275,00 € και συγχρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιήθηκε, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες Οργάνων & ερευνητικού εξοπλισμού
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Μέσω της συμμετοχής της στη Δράση η επιχείρηση/φορέας πέτυχε:

 • Προώθηση της καινοτομίας
 • Ανάπτυξη συνεργειών με Ερευνητικούς και Ακαδημαϊκούς Φορείς /Επιχειρήσεις
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • Απασχόληση επιστημονικού προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
INDUSTRY 4.0

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο