ΑΡΧΙΚΗ

Το έργο αφορά την επένδυση σε Τεχνολογίες Industry 4.0 για τον Προγραμματισμό Παραγωγής και Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της εταιρείας παραγωγής μονωτικών υλικών και υλικών ξηράς δόμησης, FIBRAN.

Με την εφαρμογή τεχνικών Εξόρυξης Πληροφορίας από Δεδομένα και Μηχανικής Μάθησης θα επανασχεδιαστεί η λειτουργία του Προγραμματισμού Παραγωγής της καθώς και η λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδα της εταιρείας.

Η μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου θα εφαρμόσει το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο κωδικοποίησης της διαδικασίας εξόρυξης δεδομένων, CRISP-DM (Cross Ιndustry Standard Process for Data Mining). 

INDUSTRY 4.0

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο