ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το έργο έχει δομηθεί σε 5 ενότητες εργασίας που η κάθε μία έχει τα σχετικά παραδοτέα (13 στο σύνολο).

Οι ενότητες αυτές και τα παραδοτέα τους είναι τα ακόλουθα:

Ενότητα Εργασίας 1:

Ανάλυση και Αξιολόγηση του Επιχειρηματικού Προβλήματος – Μελέτη Σκοπιμότητας.

Παραδοτέα:

Π1.1. Μελέτη σκοπιμότητας του επιχειρηματικού προβλήματος της αναβάθμισης του τρόπου λειτουργίας του προγραμματισμού παραγωγής και της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας

Ενότητα Εργασίας 2:

Προεπεξεργασία και Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων για τη Μηχανική Μάθηση του Ευφυούς Συστήματος Industry 4.0

Παραδοτέα:

Π2.1: Αναφορά Αποτελεσμάτων Διερευνητικής Ανάλυσης Δεδομένων
Π2.2: Αναφορά Προεπεξεργασίας Δεδομένων
Π2.3: Στοιχεία Ιστοσελίδας και χρήσεις μέσων κοινωνική δικτύωσης για την δημοσιοποίηση του έργου

Ενότητα Εργασίας 3:

Σχεδιασμός Ευφυούς Συστήματος Industry 4.0

Παραδοτέα:

Π3.1: Αναφορά Σχεδιασμού και Τεχνικών Προδιαγραφών Ευφυούς Συστήματος,

Π3.2: Αναφορά Ανάπτυξης αλγοριθμικών προσεγγίσεων Μηχανικής Μάθησης για την αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας του προγραμματισμού παραγωγής και της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας,
Π3.3: Υποβολή Δημοσίευσης (1) σε Επιστημονικό Περιοδικό ή Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων

Ενότητα Εργασίας 4:

Υλοποίηση Ευφυούς Συστήματος Industry 4.0

Παραδοτέα:

Π4.1: Ευφυές Σύστημα Industry 4.0 για τη αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας του προγραμματισμού παραγωγής και της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας,
Π.4.2: Συγγραφή εγχειριδίων χρήσης Ευφυούς Συστήματος Industry 4.

Ενότητα Εργασίας 5:

Πιλοτική Λειτουργία και Αξιολόγηση Ευφυούς Συστήματος Industry 4.0.

Παραδοτέα:

Π5.1: Αναφορά Εκτέλεσης Πιλοτικής Εφαρμογής Ευφυούς Συστήματος,
Π5.2: Αναφορά Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Λειτουργίας του Ευφυούς Συστήματος,
Π5.3: Υποβολή Δημοσίευσης (1) σε Επιστημονικό Περιοδικό ή Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων,
Π5.4: Έντυπο υλικό δημοσιοποίηση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου δελτία τύπου.

INDUSTRY 4.0

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο